หน้าแรก  
มุสลิมไทยสู่ AEC

 เส้นทางมุสลิมสู่อาเซียน วิถีมุสลิมสู่อาเซียน สหกรณ์อิสลามจัด ฮาลาลเอ็กซ์โป ธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน

สหกรณ์อิสลามจัด‘ฮาลาลเอ็กซ์โป’เปิดตัวนวัตกรรมการเงินมุสลิม

                สำนักข่าวอะลามี่: ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด จับมือเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ จัด “มหกรรมธุรกิจและการเงินฮาลาล สู่ประชาคมอาเซียน  ( ฮาลาลเอ็กซ์โป 2013 ) วันที่ 11 – 13 ม.ค.56 ส่งเสริมธุรกิจและการเงินฮาลาล เตรียมพร้อมการเปิดประตูสู่อาเซียน ( AEC )                ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู   ประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้  กล่าวว่า เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ดำเนินงานมาประมาณ 20 ปีแล้ว เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นเครือข่าย แล้วจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ รวบรวมสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากสมาชิกหลักร้อย ปัจจุบันเป็นเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ที่มีสมาชิกถึง 2 แสนคน  มีเงินทุนรวม 2 พันล้านบาท ซึ่งระบบของสหกรณ์ก็ได้ไปช่วยเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวมุสลิมที่มีความเชื่อตามวิถีมุสลิมในการใช้เงินทุนฮาลาล ก็จะได้ใช้โอกาสนี้นำเงินไปพัฒนาคุณภาพในการดำเนินชีวิต  ที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ

                “ อีกไม่นานก็จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว เราจึงได้มีการเชิญชวนสหกรณ์ตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตของประเทศอาเซียน ที่มีลักษณะการดำเนินการคล้ายกัน  เป็นสหกรณ์ที่ปลอดดอกเบี้ย มาร่วมกันเป็นเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของอาเซียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยกัน  โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้สนับสนุนให้เรามีการรวมกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์อิสลามของอาเซียนและพัฒนาขึ้นให้มากที่สุด นโยบายของ พันตำรวจเอกทวี  สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ต้องการที่จะใช้สหกรณ์เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน ร่วมมือกันกับเรา พัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ ของประชาชน      

                ผศ.ดร.วรวิทย์   กล่าวอีกว่า เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้  ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  ถือเป็นองค์กรกลางของสหกรณ์อิสลามในระดับชาติ  ตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดหนึ่งของโลก การที่จะทำให้ฮาลาล ถูกต้องครบถ้วนได้นั้น แหล่งทุนก็ต้องเป็นฮาลาลด้วย

                “ กระบวนการเงินทุนที่เป็นฮาลาล ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการจะขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลของประเทศให้เติบโต ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการที่เรามาร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ฮาลาล สร้างธุรกิจฮาลาลของประเทศ สร้างแหล่งทุนฮาลาล ที่เข้มแข็ง ในการจะไปสนับสนุนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ โดยเราขับเคลื่อนตรงนี้ภายใต้หลักอามานะห์ คือ ความไว้วางใจ ตั้งอยู่ในความดี ความซื่อสัตย์  “ผศ.ดร.วรวิทย์  กล่าวและว่า

                 การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ที่ดำเนินการลักษณะเดียวกันในกลุ่ม อาเซียน ได้เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสหกรณ์ ความก้าวหน้า รูปแบบการดำเนินการของแต่ละสหกรณ์ จะได้ช่วยกันพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในอนาคตเมื่อเข้าสู่  AEC เราจะไม่แข่งขันกัน จะช่วยเหลือ ร่วมมือกันพัฒนาสหกรณ์ต่อไป       

                และยังเป็นการได้เชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วย  พลังของสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยจะเชื่อมต่อกับระบบสหกรณ์อิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ เพื่อที่จะเชื่อมโยงแหล่งพื้นที่ฮาลาลที่เป็นแหล่งภูมิภาค

                “ การดำเนินการของสหกรณ์อิสลามไม่ได้ให้บริการเฉพาะประชาชนชาวมุสลิมเท่านั้นเราสามารถให้บริการได้ทั้งสมาชิกที่เป็นมุสลิมและสมาชิกศาสนาอื่น เพียงแค่เราดำเนินการด้วยระบบของอิสลาม คือ ไร้ดอกเบี้ย ”

                นายก่อซี  อุเซ่ง  ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  กล่าวถึง กิจกรรมภายในงานว่า วันที่ 11 ม.ค. เวลา 10.00 น. เสวนา เรื่อง ธุรกรรมทางการเงินอิสลาม โดย ดร.มะรอนิง  ดาแลมิง  และ ผศ.อับดุลรอซีด  เจะมะ   14.00 น. พิธีเปิดและการปาฐกถาพิเศษ โดย ฯพณฯยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  15.00 น. เสวนา เรื่อง ระบบการเงินฮาลาลกับการพัฒนาสถาบันการเงินอิสลาม  โดย DR. Wan Sulaiman Bin Wan Yusoff Alfattani 19.00 น. บรรยายธรรม หัวข้อ  อิสลามกับการสรรค์สร้างสังคมที่ดีงาม โดย อาจารย์มุสตอฟา  อยู่เป็นสุข   20.30 น. บรรยายธรรม หัวข้อ  หนทางสู่การเป็นมุฮุมิน (ผู้ศรัทธา)  โดย เชคริฎอ  อะหมัดสะมดี

                12 ม.ค. เวลา 10.00 น. กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพสถาบันอัสลาม  13.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิสดิก จำกัด  19.00 น. คอนเสิร์ตจากวงอานาชีด  20.00 น. ประชุมเครือข่ายสหกรณ์อิสลามอาเซียน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์

                13 ม.ค. เวลา 10.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทสตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญ้าสู้สังคมสันติสุข โดย พันตำรวจเอก ทวี  สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  11.00 น.  บรรยายพิเศษ หัวข้อ สตรี (มุสลิมะห์)  พลังแห่งการสร้างสรรค์สังคมแห่งความดี โดย ดร.อิสมาอีล  ลุดฟี  จะปะกียา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  13.30 น. เสวนา เรื่อง การสรรค์สร้างครอบครัวอิสลามกับแรงปะทะในสังคมยุคสมัยใหม่ โดย อาจารย์อัสสัน  มาหะมะ  15.00 น. เสวนา เรื่อง ครอบครัว : นรก หรือ สวรรค์ โดย อาจารย์ฟาริด  เฟ็นดี้  อาจารย์ประจำช่อง  TV  Muslim

                นายก่อซี  ยังกล่าวว่า ในวันงานจะมีการเปิดตัวบริษัท  I-Corp ( Islamic Systems Corporation) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารระบบการเงินให้กับสหกรณ์ของมุสลิมทั้งหมด ดูแลเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการดำเนินการของสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ และ ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาและนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชน             

             “ เป้าหมายของสหกรณ์ คือ การพัฒนาสหกรณ์ พัฒนาครอบครัวและพัฒนาด้านการเงิน  โดยจะพัฒนาทั้งระบบให้เป็นดี เป็นคนมีอามานะห์ มีสัจจะเรื่องการเงิน การฝากเงิน ด้านการพัฒนาเรื่องศาสนาจริยธรรม ก็สอนให้เขาเป็นคนมีประพฤติดี มีคุณธรรม ”  นายก่อซี กล่าว.